Projekt Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej

OPIS PROJEKTU

„Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu
nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 pn.
 „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne.

Celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych oraz przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego skierowane do mieszkańców Bytomia z terenów rewitalizowanych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie 2 placówek wsparcia dziennego oraz wsparcia działania dwóch PWD już
istniejącej poprzez pomoc w rozszerzeniu jej oferty oraz zwiększeniu liczby miejsc. W projekcie łącznie będzie uczestniczyć 90 dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych w postaci nauki języka ojczystego i języków obcych, opanowywanie umiejętności matematyczno-technicznych oraz informatycznych. W zakresie działań przyjętych w projekcie nacisk zostanie położony na wzmacnianie psychiczne, budowanie poczucia własnej wartości, powiększanie obszaru samodzielności i aktywności społecznej oraz rozbudzanie ambicji, motywacji do nauki i efektywnego wykorzystania czasu wolnego.

Termin realizacji projektu od 01.11.2018 do 31.10.2021