Projekt Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej

OPIS PROJEKTU

„Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu
nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-007 pn.
 „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne.

Informujemy, że projekt pn. Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.od dnia 23 lipca 2022 jest w trwałości – gotowości świadczenia usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego biorących udział w projekcie:

Placówki działają przy Szkołach Podstawowych nr 3, 5, 6 oraz HARCE przy ul. Kolejowej w Bytomiu. Serdecznie zapraszamy dzieci do uczestnictwa.

Celem projektu jest rozwój usług społecznych poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych oraz przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego skierowane do mieszkańców Bytomia z terenów rewitalizowanych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie 2 placówek wsparcia dziennego oraz wsparcia działania dwóch PWD już
istniejącej poprzez pomoc w rozszerzeniu jej oferty oraz zwiększeniu liczby miejsc. W projekcie łącznie będzie uczestniczyć 90 dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych w postaci nauki języka ojczystego i języków obcych, opanowywanie umiejętności matematyczno-technicznych oraz informatycznych. W zakresie działań przyjętych w projekcie nacisk zostanie położony na wzmacnianie psychiczne, budowanie poczucia własnej wartości, powiększanie obszaru samodzielności i aktywności społecznej oraz rozbudzanie ambicji, motywacji do nauki i efektywnego wykorzystania czasu wolnego.
W ramach każdej placówki powstanie następująca liczna miejsc
placówka przy SP nr 3 – 30 miejsc
placówka przy SP nr 9 – 30 miejsc
placówka przy ZHP Hufiec Bytom – 15 miejsc, placówka przy SP nr 5 – 15 miejsc
Zadania w projekcie będą realizowane w oparciu o specjalny program, którego efektem będzie praca z dziećmi i ich rodzicami w celu wyrównania ich szans edukacyjnych i społecznych a także przeciwdziałania procesowi wykluczenia społecznego.
Miejsce realizacji projektu jest miasto Bytom

Termin realizacji projektu od 01.11.2018 do 22.07.2022

Wartość całkowita 1 436 454,00 zł
Koszty kwalifikowane 1 436 454,00 zł
Dofinansowanie  1 335 902,22 zł

w tym: Dofinansowanie Unii Europejskiej 1 220 985,90