Projekt „UL”

OPIS PROJEKTU

„Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu
nr WND-RPSL.10.03.04-24-00E5/18-003 pn. „Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Celem projektu jest: stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji społeczności mieszkańców rewitalizowanych terenów Bytomia. W ramach podjętych działań zostanie przeprowadzona adaptacja i rewitalizacja budynku UL znajdującego się w Bytomiu przy ul. Korfantego 38, gdzie zostanie uruchomione Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej w ramach projektu z EFS. Tym samym lokalna społeczność uzyska dostęp do miejsca w którym będą realizowane różnego rodzaju działania integrujące rodzinę, wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz aktywizujące osoby starsze.

Termin realizacji projektu: od 17.08.2017 do 31.12.2020

Wartość całkowita projektu: 1 866 869,00

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 666 369,00

Wartość dofinansowania: 1 583 050,55

Planowane efekty:

– utworzenie Bytomskiego Centrum Aktywności Społecznej w ramach którego nastąpi współpraca międzypokoleniowa mieszańców dzielnicy,
– wzrost aktywności dzieci i młodzieży poprzez udział w prowadzonych przez Centrum projektach,
– wspieranie rozwoju, w tym określenie zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży uczestniczących w projektach,
– wzrost aktywności seniorów dzięki zaangażowaniu się w kierowanie projektami,
– wykorzystanie kapitału wiedzy i doświadczenia starszego pokolenia,
– zaangażowanie mieszkańców w poprawę życia dzielnicy,
– integracja rodzin i poprawa ich funkcjonowania,
– poprawa wizerunku dzielnicy oraz miasta,
– uratowanie budynku UL usytuowanego na terenie strefy ochrony lokalnej na podst. zapisów miejscowego Planu Zagospodarowania wpisanego w ReRoŚ miasta Bytomia.
Projekt ma spowodować integrację mieszkańców śródmieścia i Rozbark, ich aktywizację społeczną i osiągnięcie uświadomionych korzyści ze wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności.