Projekt UE 10.24

 

                                         Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Śląska

jest beneficjentem projektu o numerze FESL.10.24-IZ.01-03EA/23 pod tytułem:

                                       „Siła harcerskich relacji w procesie transformacji”

Finansowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.24 – Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji.

Wartość projektu: 5 974 749,00

Wartość dofinansowania: 5 974 749,00

Okres realizacji projektu 01.04.2024 – 30.06.2026

Celem projektu jest zwiększenie poziomu aktywności lokalnych społeczności, w tym budowanie  i wzmacnianie relacji na terenie woj. śląskiego w szczególności w miastach Bytom, Radzionków, Żory, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie Zdrój, Lubliniec, Czechowice Dziedzice, Zawiercie. Działania w projekcie pozwolą na budowanie współpracy międzypokoleniowej, nabywanie nowych kompetencji, poszerzenie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko pojętego procesu transformacji w sferze społecznej, ekonomicznej, gospodarczej, ekologicznej. Celem szczegółowym jest łagodzenie wpływu tego procesu na mieszkańców Śląska.

Główne zadania projektu to opracowanie propozycji programowej zajęć dla dzieci i młodzieży   w celu nabycia wiedzy i pracy z transformacją w szerokim ujęciu oraz stworzenie i instalacja innowacyjnych 100 figurek „Harcerskich Przewodników” jako elementu gier terenowych. Pozwoli to na połączenie dwóch aspektów, poznawania natury i zjawisk przyrodniczych oraz jednocześnie ukazania szkodliwej działalności człowieka w stosunku do przyrody na terenach postindustrialnych. Gry będą również opierać się o tożsamość lokalną oraz poznawanie historii regionu i związanej z nim transformacji. Przeprowadzone zostaną także m.in. warsztaty aktywizujące dla dorosłych oraz gry w terenie dla dzieci i młodzieży. Nacisk będzie położony na ekologię, edukację ekologiczną i klimatyczną.

Efekty projektu to zwiększenie poziomu aktywności lokalnych społeczności, podniesienie świadomości zdobywania nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji oraz praca z transformacją, a także adaptacja młodego pokolenia do nowych zmian. Powstanie także Centrum Rozwoju Młodego Człowieka i Rodzica w Radzionkowie i Centrum Edukacji Ekologicznej w Kokotku Leśnicy, ponadto zakupiona będzie mobilna harcówka, co pozwoli na realizację projektu w wielu miejscach 7 podregionów objętych OSI.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

 

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie

                                    Związek Harcerstwa Polskiego  Chorągiew Śląska

jest partnerem Klubu Sportowego SKARPA BYTOM dla projektu o numerze FESL.10.24-IZ.01-03E3/23 pod tytułem:

                       „Zielony kwartał KWK Rozbark – Edukacja Zielona Transformacja”

Finansowanego w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 – 2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00 – Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.24 – Włączenie społeczne – wzmocnienie procesu sprawiedliwej transformacji.

Wartość projektu: 5 770 375.93

Wartość dofinansowania: 5 770 375.93

Okres realizacji projektu 01.04.2024 – 30.06.2026

Celem projektu jest aktywizacja i wsparcie społeczności lokalnej dzielnicy Rozbark, ale i pozostałych mieszkańców Bytomia, dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i otoczenia. Działania ukierunkowane są na budowanie współpracy międzypokoleniowej, nabywanie nowych kompetencji, poszerzenie świadomości społeczności lokalnej w zakresie szeroko pojętego procesu transformacji w sferze społecznej i ekologicznej. Celem szczegółowym jest łagodzenie wpływu tego procesu na mieszkańców tego regionu.

Główne zadania projektu to animacja i aktywizacja mieszkańców m.in. przez cykliczne zajęcia zróżnicowane tematycznie na terenach zielonych centrum sportu, w tym zajęcia z ruchem, spotkania z dziećmi i młodzieżą w formie zajęć w terenie, edukacja ekologiczna, zajęcia z trenerem integracji międzypokoleniowej, organizacja punktów animacyjnych oraz przedstawień we współpracy z Teatrem Rozbark.
Projekt dotyczy 2 obszarów i przyszłości Rozbarku, gdzie nacisk zostanie położony na edukację ekologiczną w tym możliwość poznania najnowszych rozwiązań w zakresie uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł oraz przeszłości Rozbarku, gdzie można będzie zobaczyć pamiątki dawnych mieszkańców tej dzielnicy, w tym rozbarskie mieszkanie i strój jego mieszkańców.

Efekty projektu to zwiększenie poziomu aktywności społeczności Bytomia i okolic poprzez aktywizację, edukację, integrację i lokalne inicjatywy. W efekcie działań w projekcie nastąpi aktywne promowanie pamięci o Rozbarku, w tym pielęgnowanie rozbarskiej tradycji poprzez wspieranie inicjatyw oddolnych przygotowywanych przez mieszkańców. Powstanie Centrum Inicjatyw Rozbarskich, na które złożą się: Izba Rozbarska, Izba Rozbark przyszłości Szynk Klubu Rozbarskiego oraz Izba Tradycji . Odbędą się cykliczne szkolenia i warsztaty dla kadry Klubu Skarpa Bytom. Realizowane będzie partnerstwo z ZHP Chorągiew Śląska.
Miejsce i okres realizacji projektu : rewitalizowany obszar Kopalni Rozbark i dzielnicy,

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie