Drużyny Harcerskie

Działanie drużyny

Zorganizowanie do działania

Drużyna zwykle składa się z 2-5 zastępów. Działa w niej zastęp zastępowych i Rada Drużyny. Drużyna pracuje zastępami stopniowo osiągającymi samodzielność w zakresie planowania i organizowania swojej pracy. Wyznaczony przez drużynowego starszy zastępowy organizuje wykonanie zadań określonych samodzielnie lub przez drużynowego i Radę Drużyny. O najistotniejszych sprawach w drużynie decyduje Rada Drużyny. Drużynowy wspólnie z przybocznym organizuje działania drużyny – drużynowy i przyboczni tworzą zespół.
Harcerki i harcerze uczestniczą w życiu drużyny organizowanym przez drużynowego, a jednocześnie wraz z zastępowym stopniowo zaczynają współorganizować działania zastępu.

Rola grupy rówieśniczej

Harcerki i harcerze kształtują swoją tożsamość i jedność w ramach zastępu i drużyny. Podstawowe potrzeby realizowane są przez przynależność i zaangażowanie w pracę zastępu, który jest w tym momencie najbardziej naturalnym środowiskiem rówieśniczym.

Zbiórka zastępu

Zbiórki zastępu odbywają się w regularnie, np. w tygodniowym rytmie. Przygotowane i prowadzone są przez zastępowego przy wsparciu przybocznych lub drużynowego. Członkowie zastępu włączają się w zbiórkę przez aktywny udział w proponowanych zadaniach. Przygotowują część elementów zbiórek m.in. przez realizację zadań międzyzbiórkowych.

Zbiórka drużyny

Zbiórki odbywają się w regularnie, w trybie określonym kalendarzem drużyny. Tematyka zbiórek związana jest przede wszystkim z treściami służącymi poznaniu harcerstwa, przybliżeniu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, zdobyciu elementarnej wiedzy o harcerstwie oraz przyswojeniu podstawowych umiejętności i technik harcerskich. Harcerki i harcerze uczestniczą w zbiórkach, najczęściej działając w zastępie.

Formy pracy

Dla zapewnienia jak najlepszych efektów wychowawczych podczas zbiórek należy stosować przemienność form, zwłaszcza takich, które stwarzają możliwość stałej aktywności i sprawdzania się.

Demokracja w drużynie

Drużynowy jest przywódcą i autorytetem. W istotny sposób wpływa na kształt programu drużyny oraz kwestii organizacyjnych. Inicjuje przedsięwzięcia realizowane w drużynie. Kieruje zastępem zastępowych. Współpracuje z przybocznymi, dba o ich rozwój i wychowuje następcę. W drużynie działa Rada Drużyny, która bierze udział w procesie decyzyjnym, przy czym ostateczna decyzja podejmowana jest przez drużynowego. Drużynowy sam wybiera swoich przybocznych. Zasady demokracji obowiązują również wewnątrz zastępu. Członkowie zastępu mają wpływ na życie zastępu, na dobór zadań zespołowych, uczestniczą w ich planowaniu i realizacji.

Współpraca z rodzicami i środowiskiem

Środowisko lokalne

Drużyna jest środowiskiem wychowawczym i jako takie współpracuje z innymi (np. szkoła, parafia). Istotne jest, aby współpraca z nimi opierała się na zasadzie partnerstwa. Szczególnie ważna jest współpraca z radą pedagogiczną szkoły i poszczególnymi nauczycielami. Część przedsięwzięć podejmowanych przez drużynę skierowana jest do środowiska szkolnego.

Rodzice

Szczególnie ważny dla prawidłowego przebiegu procesu wychowawczego jest stały kontakt drużynowego z rodzicami. Powinni oni być informowani o możliwościach, jakie stwarza harcerstwo dla ich dzieci w zakresie kształtowania pozytywnych postaw zdobywania wiedzy i wszechstronnego rozwoju zainteresowań. Drużyna dzięki rzetelnemu i odpowiedzialnemu działaniu pracuje na zaufanie rodziców.