Projekt „Włącz się”

 

OPIS PROJEKTU

„Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu
nr 
WND-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-004 pn. Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne.

Celem projektu jest otwarcie się na młodego człowieka, pomoc  dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu ich umiejętności poprzez udostępnienie usług społecznych. Zapobieganie ubóstwu, wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu, a co za tym idzie umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, dokształcających, a także innych zorientowanych na racjonalne spędzaniu czasu wolnego w tym wyjścia na basen, wyjścia na ściankę wspinaczkową. Udział w spektaklach lub projekcjach filmowych w BCK, wyjazdach do Muzeum itp.. Wszystkie zajęcia maja na celu prawidłowy rozwój jednostki, rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych.  W ramach projektu otwartych zostanie 7 nowych placówek wsparcia dziennego, a jedna rozszerzy ofertę w połączeniu z nowymi miejscami. Placówki będą uruchomione  w kilku dzielnicach miasta  Bytomia,  przy Szkołach Podstawowych nr 5, 21, 23, 28, 33, 44, 51 oraz przy KH ZHP Bytom. Dzieci będące uczestnikami projektu  objęte zostaną  profesjonalną opieką wychowawców i specjalistów. Projekt „Włącz się! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie” przewidziany jest dla dzieci   w wieku od 7 do 13 lat, zakłada  współpracę z rodzinami uczestników, analizę  środowiska,  wyrównanie   szans edukacyjnych oraz  społecznych, a także przeciwdziałanie patologiom. Działalność placówek wsparcia dziennego  będzie opierała się na odpowiednio dobranym, atrakcyjnym programie i aktywizacji uczestników projektu. Grupą docelową projektu będą osoby, wyłoniona  przez pedagogów i psychologów szkolnych w drodze rekrutacji zgodnie z opracowanym arkuszem  rekrutacyjnym.

Termin realizacji projektu od 01.11.2017 do 31.10.2019

Informujemy, że projekt pn. Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.od dnia 1 listopada 2019 jest w trwałości – gotowości świadczenia usług społecznych w placówkach wsparcia dziennego biorących udział w projekcie:

Placówki działają przy Szkołach Podstawowych nr 5, 21, 23, 33, 44, 51 oraz HARCE przy ul. Kolejowej w Bytomiu. Serdecznie zapraszamy dzieci do uczestnictwa.