Zapytanie ofertowe dot. naboru na stanowisko wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego 3/ZHP/2019/RPOFS/BCAS

„Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska” – realizator Projektu nr WND-RPSL.09.02.03-24-077E/17-004 umowa nr UDA-RPSL.09.02.03-24-077E/17-00 pn. „Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej – działalność społeczna bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne, zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym:

pełnienia funkcji WYCHOWAWCY PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO.

 

Celem projektu jest otwarcie się na młodego człowieka, pomoc  dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu ich umiejętności poprzez udostępnienie usług społecznych. Zapobieganie ubóstwu, wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu, a co za tym idzie umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, dokształcających, a także innych zorientowanych na racjonalne spędzaniu czasu wolnego w tym wyjścia na basen, wyjścia na ściankę wspinaczkową. Udział w spektaklach lub projekcjach filmowych w BCK, wyjazdach do Muzeum itp..

W związku z powyższym Komenda Hufca ZHP Bytom ogłasza zapytania ofertowe na stanowiska:

  • Wychowawca placówki wsparcia dziennego.

Więcej informacji na temat zgłoszeń można znaleźć tutaj.