Regulamin Noc Szakala – Skarb Narodów

Regulamin
Imprezy przygodowej „Noc Szakala”
 

Rozdział I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Organizatorem Imprezy Przygodowej „Noc Szakala” – Skarb Narodów jest:

ZHP KOMENDA HUFCA BYTOM
ul. Kolejowa 6/11
41-902 BYTOM

2. Termin imprezy: 27-28 kwiecień 2019r.

3. Dokładną godzinę oraz miejsce rozpoczęcia imprezy dla poszczególnych patroli zostaną przekazane na wskazany adres e-mail lub adres korespondencyjny dowódcy patrolu najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.

4. Miejsce imprezy: Księstwo Siewierskie, Księstwo Bytomskie

5. Cel imprezy: 
• wyłonienie zwycięzców imprezy przygodowej „Noc Szakala”, 
• integracja członków wszystkich organizacji harcerskich i skautowych,
• zainteresowanie młodzieży szkolnej formą pracy harcerskiej,
• propagowanie formuły imprez przygodowych pośród środowisk harcerskich i poza harcerskich,
• propagowanie walorów turystycznych i kulturowych Księstwa Siewierskiego, Księstwa Bytomskiego,
• sprawdzenie zaradności oraz umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy specjalistycznej wśród uczestników imprezy,
• zainteresowanie uczestników imprezy nowymi formami aktywności oraz sposobami spędzania wolnego czasu. 

Rozdział II WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Impreza „Noc Szakala” skierowana jest do: 
• młodzieży zrzeszonej w Związku Harcerstwa Polskiego oraz innych organizacjach harcerskich i skautowych,
• młodzieży szkolnej uczącej się w szkołach podstawowych i średnich oraz na innych uczelniach,
• innych organizacji, stowarzyszeń oraz klubów młodzieżowych,
• osób niezrzeszonych w organizacjach i klubach.

2. W imprezie mogą brać udział patrole występujące jako reprezentacja: 
A) jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego lub innej organizacji harcerskiej lub skautowej – składające się z członków tej organizacji lub jej jednostki organizacyjnej,
B) szkół – składające się z uczniów danej szkoły lub klasy,
C) młodzieżowych stowarzyszeń, klubów itp. – składające się z członków tych organizacji.
D) patrole reprezentujące społeczność lokalną niezrzeszoną np. grupa przyjaciół, paczka osiedlowa, rodzina itp.

3. Do udziału w imprezie dopuszczone zostaną patrole:
a) 5 – 7 osobowe, posiadające w swym składzie pełnoletniego opiekuna stanowiące reprezentacje instytucji o których mowa w rozdziale II – warunki uczestnictwa pkt 2 A,B,C
b) 2 – 3 osobowe posiadające w swym składzie pełnoletniego opiekuna składające się z osób niezrzeszonych o których mowa w rozdziale II – warunki uczestnictwa pkt 2 D.
4. Organizator do udziału w imprezie dopuści patrole w ilości nie przekraczającej składu osobowego równego udziałowi 25 patroli wymienionych w pkt 3a, przy jednoczesnym założeniu że 1 patrol wymieniony w punkcie 3a jest równy 2 patrolom wymienionym w punkcie 3b.

5. Warunkiem dopuszczenia uczestnika do startu jest ukończenie 14 roku życia (rocznikowo). 
* można zadać pytanie organizatorom o uczestnictwo 13 latka

6. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić organizatorom pisemną zgodę rodziców na udział w imprezie „Noc Szakala 2019” o treści zgodnej z oświadczeniem dostępnym na stronie imprezy: www.noc-szakala.prv.pl w zakładce Zgłoszenia, druk – oświadczenie osoba niepełnoletnia. Oświadczenie należy przedłożyć w oryginale organizatorowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy podczas zgłoszenia patrolu do startu. Brak oświadczenia jest jednoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu w imprezie.

7. Opiekun patrolu bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo członków patrolu podczas trwania całej imprezy oraz za szkody i zniszczenia dokonane przez patrol w trakcie trwania imprezy.

8. Opiekun patrolu zobowiązany jest:
• dokonać zgłoszenia patrolu do udziału w imprezie,
• dokonać wpłaty wpisowego na rzecz organizatorów we wskazanym w regulaminie terminie,
• przedstawić w dniu rozpoczęcia imprezy aktualne ubezpieczenie NNW uczestników,
• do dostarczenia organizatorowi pisemnych zgód rodziców na udział osób niepełnoletnich w imprezie,
• do dostarczenia organizatorowi w terminie do 10 dni od dnia rejestracji patrolu oświadczenia z klauzulą RODO wszystkich uczestników imprezy, w formie elektronicznej na adres gryf22@o2.pl oraz w oryginale najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy podczas zgłoszenia patrolu do startu.
Treść oświadczenia dostępna na stronie imprezy: www.noc-szakala.prv.pl w zakładce Zgłoszenia, druk – oświadczenie osoba niepełnoletnia oraz oświadczenie RODO osoba pełnoletnia. 
• zapoznania członków patrolu z regulaminami imprezy.

9. Podczas całej imprezy zarówno uczestnicy jak i organizatorzy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm moralnych i prawnych, a ponad to patrole zrzeszone w organizacjach harcerskich i skautowych prawa i przyrzeczenia harcerskiego.

10. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania i okazywania organizatorom dokumentów potwierdzającego tożsamość uczestnika (legitymacja szkolna, dowód osobisty).

Rozdział III ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA I KOSZT IMPREZY

1. Zgłoszenia patroli dokonuję się na stronie internetowej www.noc-szakala.prv.pl
w zakładce ZGŁOSZENIE PATROLI poprzez wypełnienie wszystkich rubryk z formularzu zgłoszenia.

2. Organizator potwierdza przyjęcie zgłoszenia poprzez przesłanie wiadomości zwrotnej na podany w formularzu adres e-mail, po dostarczeniu przez opiekuna patrolu oświadczeń RODO, o których mowa w rozdziale II – Warunki uczestnictwa pkt 8.

3. Organizator przyjmuje zgłoszenia do udziału w imprezie do dnia 3 marca 2019 r.

4. Zgłaszający jest zobowiązany dokonać wpłaty wpisowego w kwocie:
• 80 zł od uczestnika – w wypadku dokonania zgłoszenia (do 3 marca) i uiszczenia wpisowego do dnia 3 marca 2019r,
• 90 zł od uczestnika – w wypadku dokonania zgłoszenia (do 3 marca) i uiszczenia wpisowego do dnia 24 marca 2019r,
• 100 zł od uczestnika – w wypadku dokonania zgłoszenia (do 3 marca) i uiszczenia wpisowego po dniu 31 marca 2019r.

5. Wpisowe należy wpłacić na konto organizatora z dopiskiem SZAKAL 2019:
Komenda Hufca Z.H.P. Bytom
ul. Kolejowa 6/11
41-902 Bytom
GETIN NOBLE BANK
nr rachunku 45 1560 1049 0000 9030 0004 7759

6. Kopię wpłaty wpisowego należy przesłać na adres e-mail: gryf22@o2.pl
lub dostarczyć bezpośrednio organizatorom:
phm. Marek Kol phm Mariusz Dolina 

7. Do udziału w imprezie zostają zakwalifikowane tylko patrole, które dokonały wpłaty wpisowego, dostarczyły potwierdzenie wpłaty organizatorowi zgodnie z pkt 6 oraz dostarczyły oświadczenia RODO o którym mowa w rozdziale II – Warunki uczestnictwa pkt 8.

8. Organizator potwierdza zakwalifikowanie patrolu do startu w imprezie poprzez wysłanie wiadomości potwierdzającej kwalifikację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

9. W ramach, wpisowego organizator zapewnia:
• pakiet startowy dla każdego uczestnika
• obsługę programową,
• zabezpieczenie sprzętowe (nie dotyczy wyposażeń uczestników i patroli),
• wykwalifikowaną kadrę, 
• dobrą zabawę, wiele atrakcji
• nagrody i dyplomy za pierwsze trzy miejsca,
• ciepły posiłek,
• miejsce do biwakowania w wypadku z rezygnacji z pokonywania trasy w trakcie trwania imprezy.

10. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu z imprezy.

11. W wypadku nie zakwalifikowania patrolu do startu w imprezie z powodu braku miejsc organizator zwraca wpisowe na konto wpłacającego.

12. W wypadku nie stawienia się patrolu lub członka patrolu na imprezie uiszczone wpisowe nie podlega zwrotowi.

13. W wypadku wycofania zgłoszenia do 10 kwietnia 2019 opłata podlega zwrotowi po potrąceniu 25% kwoty wpisowego, po dniu 15 kwietnia wpisowe nie podlega zwrotowi.

14. W wypadku nadesłania zgłoszenia po wyznaczonym terminie, niedopełnienia formalności lub nieopłacenia wpisowego organizator może nie dopuszcza patrolu do udziału w imprezie. 

Rozdział IV WYPOSAŻENIE PATROLU I OSOBISTE

1. Zalecane wyposażenie uczestnika:
• sprzęt umożliwiający ochronę przed warunkami atmosferycznymi (kurtka przeciwdeszczowa, peleryna, pałatka, itp.),
• wygodny, trwały i wytrzymały ubiór (np. moro, itp.),
• buty usztywnione w kostce (wojskowe, trekingowe, itp.), 
• czapkę (kominiarkę), rękawiczki,
• śpiwór i karimatę,
• namiot na patrol*,
• latarka,
• legitymacja,
• notatnik, długopis,
• wyżywienie, napoje,
• strój kąpielowy,
• buty sportowe.

2. Obowiązkowe wyposażenie patrolu:
• busola min 1szt, 
• apteczka,
• zapałki, zapalniczka, agrafka, żyłka itp. (tzw. pakiet survivalowy)
• telefon komórkowy z dostępem do internetu
• aparat fotograficzny (może być w telefonie komórkowym)

Rozdział V TEMATYKA ZADAŃ

• topografia (terenoznawstwo) – posługiwanie się mapą, busolą itp., umiejętność poruszania i odnajdywania się w terenie, 
• pierwsza pomoc – postępowanie przy nagłych wypadkach, 
• strzelectwo, 
• łączność, 
• survival, 
• itp. (nie podajemy do wiadomości aby nie ujawniać szczegółów imprezy),
* Dla środowisk nie zrzeszonych w organizacjach harcerskich i skautowych przesłane zostaną na prośbę dowódcy patrolu, na wskazany adres e-mail uszczegółowione tematyki zadań, celem przybliżenia charakteru i specyfiki imprez harcerskich.

Rozdział VI HARMONOGRAM IMPREZY

27 kwietnia 2019 (sobota)
ok godz.14:00 start Siewierz – przybycie patroli na punkt startowy, przyjęcie zgłoszenia patrolu, załatwienie formalności organizacyjnych, oficjalne zapoznanie z regulaminem imprezy,

godz. 14:30 rozpoczęcie imprezy wymarsz patroli na trasę imprezy – realizacja zadań grupowych i indywidualnych,
ok. godz. 4:00 ciepły posiłek na trasie imprezy.

28 kwietnia 2018 (niedziela)
ok godz. 15:00 Bytom – uroczyste zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i wyróżnień. 

Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.
2. Sprawy sporne nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator.
3. Zapytania i sprawy organizacyjne można konsultować z organizatorami imprezy:
phm. Marek Kol: e-mail gryf22@o2.pl
phm. Mariusz Dolina: e-mail dolinam@wp.pl

Komenda Imprezy „Noc szakala” Skarb Narodów

phm. Marek Kol      phm Mariusz Dolina