Gala Mistrzów Harcerstwa 2023

W tegorocznej edycji Gali Mistrzów Harcerstwa do naszego Hufca trafiły trzy nominacje:

1) Najlepszy Komendant Hufca

hm. Bożena Mientus – miano najlepszej Komendantki Hufca to za mało, by opisać zasługi i osobowość druhny hm. Bożeny Mientus, która stoi na czele Hufca ZHP Bytom. Dzięki jej staraniom Hufiec pozyskał nową siedzibę – historyczny budynek „Dom Polski UL” przy ul. Korfantego 38 w Bytomiu, w którym odtąd – niczym w prawdziwym ulu-zrobiło się naprawdę gwarno. Wyremontowany gmach budynku robi ogromne wrażenie, jednak magia dzieje się tuż po przekroczeniu progu. Druhna Bożena otworzyła drzwi Ula dla wszystkich. Można tam spotkać seniorów, młodzież skupioną wokół zadań międzyzbiórkowych, instruktorów, którzy dzięki przedsiębiorczości Komendantki przychodzą również wypożyczać nowoczesny sprzęt wspierający działania w środowiskach. W ostatnim czasie zakupiono liczne pomoce dydaktyczne w duchu koncepcji Marii Montessori, sprzęt animacyjny umożliwiający integrację, ściankę wspinaczkową i wiele innych oddanych do wspólnego użytkowania.

Druhna Bożena przeprowadziła szereg działań i inicjatyw harcerskich. W hufcu powołany został zespół kadry kształcącej, który współprowadzi. Była komendantem takich form jak: kurs przewodnikowski oraz drużynowych harcerskich i zuchowych. Z jej inicjatywy prowadzone są m.in. placówki wsparcia dziennego dla najmłodszych, gdzie podopieczni z środowisk dysfunkcyjnych mają możliwość spędzić czas w bezpiecznej przestrzeni, w aktywny sposób w oparciu o metodę harcerską. Tym samym umożliwiła też młodym instruktorom podjęcie swej pierwszej płatnej pracy, nabycie doświadczenia w pracy przy realizacji projektów oraz wzbogacenia CV o atrakcyjne na rynku pracy kompetencje.

Dla druhny Bożeny Mientus niemożliwe staje się możliwe, szczególnie jeśli chodzi o dobro drugiego człowieka. Zna się na ludziach i ich potrzebach, jak prawdziwy lider. W Hufcu liczącym blisko 700 członków zna każdego drużynowego i przybocznego. Zawsze interesuje ją to, co dzieje się w gromadach, drużynach. Bierze udział w biwakach, zlotach, podkreślając jak ważne jest budowanie relacji z wszystkimi członkami. Łączy, a nie dzieli, wspiera i zawsze daje ludziom szansę.

W mieście jest osobą szanowaną, z jej głosem liczy się społeczność lokalna. W Hufcu mówi się, że gdzie diabeł nie może tam druhnę Bożenę pośle – dla dobra harcerek i harcerzy Hufca ZHP Bytom potrafi działać cuda.

W wolnych chwilach zakasa rękawy i sprząta w Kokotku, tak by baza służyła wszystkim odwiedzającym. Żadnej pracy się nie boi! Powiedzieć, że druhna Bożena to najlepsza Komendantka, to dla bytomskich harcerzy oczywista oczywistość. Kto ją poznał, ten wie, że za srebrnym sznurem kryje się pogodna, dobra i pełna ciepła osoba otwarta na drugiego człowieka.

2) Doskonały Organizator

phm. Jakub Noculak – Hufiec Bytom – druh Jakub Noculak pełni funkcję zastępcy komendanta Hufca Bytom od listopada 2019 roku. W swoim zakresie obowiązków obejmuje zarówno zadania związane z organizacją pracy Hufca, jak również obszary kwatermistrzowskie, programowe czy organizacyjne. Od dwóch lat druh Jakub jest odpowiedzialny za organizację Harcerskiej Akcji Letniej w Ośrodku Harcerskim Hufca Bytom w Kokotku Leśnicy. Co roku dzięki jego pracy ośrodek odwiedzają harcerze i harcerki z całej Polski, a rosnące zainteresowanie i stale zwiększająca się liczba obozowiczów tylko potwierdza jego ciężką pracę. Druh Jakub potrafi kompletować i kierować zespołami ludzi zrzeszonych w harcerstwie, jak i tymi spoza ZHP, którzy podejmują prace w czasie Akcji Letniej. W roli organizatora odnajduje swoje miejsce i powołanie, co widać w podejmowanych działaniach w roku harcerskim 2022/2023. Dzięki jego zaangażowaniu i współpracy z zespołami w Hufcu odbyły się takie wydarzenia jak: Harcerski Start, Zlot Hufca Bytom (około 250 uczestników), Dzień Myśli Braterskiej (około 40 uczestników), Gala z okazji 10. edycji Gry Przygodowej „Noc Szakala” (około 250 uczestników), Festiwal Piosenki Harcerskiej i Marynistycznej „Szturwał” (około 250 uczestników), Harcerska Akcja Letnia w Kokotku (około 760 uczestników). Druh Jakub odpowiedzialny jest za obszar pracy z kadrą, co za tym idzie, koordynuje wszelkie działania programowe i organizacyjne, podejmowane przez jednostki Hufca. Jego autorytet sprawił, że drużynowi zmobilizowali się do terminowego wywiązywania się ze zleconych zadań oraz raportowania ich w postaci meldunków, co znacznie usprawnia organizację pracy Hufca. Druh Jakub cyklicznie spotyka się z drużynowymi, by wspólnie wytyczać cele i podejmować się ich realizacji. Jest wsparciem dla wszystkich instruktorów, którzy podejmują działania organizacyjno-programowe na szczeblu Hufca.

3) Instruktor do Zadań Specjalnych

pwd. Justyna Mularczyk – Hufiec Bytom – druhna przewodnik Justyna Mularczyk od kilku lat jest instruktorką w Hufcu Bytom.

Interesuję się pierwszą pomocą i ratownictwem medycznym. Swoimi zainteresowaniami zaraża inne osoby wokół, dzięki czemu wraz z grupą harcerzy od ponad roku pogłębia wiedzę i tajniki z zakresu pierwszej pomocy.

W 2022 roku pod dowództwem druhny Justyny patrol Hufca Bytom zajął pierwsze miejsce w Chorągwianych zawodach z pierwszej pomocy. Dzięki temu zwycięstwu druhna Justyna wraz z zespołem mogła zorganizować kolejną edycję w roku 2023. Wydarzenie odniosło duży sukces. Nad przygotowaniami druhna Justyna pracowała przez ponad pół roku, organizując sztab, środki i nagrody dla uczestników.

W roku harcerskim 2022/2023 wraz z przyjaciółmi brała udział w wielu zawodach i kursach z pierwszej pomocy. W październiku 2023 roku druhna Justyna i zespół z Hufca Bytom wezmą udział w Ogólnopolskich Zawodach z Pierwszej Pomocy. Działania druhny Justyny związane ze specjalnością, jaką jest pierwsza pomoc doprowadziły do powstania w Hufcu Bytom Harcerskiego Klubu Ratowniczego „Esperanto”, którego szefową została wybrana druhna Justyna.