Projekt „UL”

OPIS PROJEKTU

„Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu
nr WND-RPSL.10.03.04-24-00E5/18-009 pn. „Modernizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

Celem projektu jest: stworzenie dogodnych warunków do aktywizacji społeczności mieszkańców rewitalizowanych terenów Bytomia. W ramach podjętych działań zostanie przeprowadzona adaptacja i rewitalizacja budynku UL znajdującego się w Bytomiu przy ul. Korfantego 38, gdzie zostanie uruchomione Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej w ramach projektu z EFS. Tym samym lokalna społeczność uzyska dostęp do miejsca w którym będą realizowane różnego rodzaju działania integrujące rodzinę, wspierające rozwój dzieci i młodzieży oraz aktywizujące osoby starsze.

Termin realizacji projektu: od 17.08.2017 do 31.12.2020

Planowane efekty: przeprowadzona adaptacja i rewitalizacja budynku UL znajdującego się w Bytomiu przy ul. Korfantego 38, uruchomione Bytomskie Centrum Aktywności Społecznej oddziaływanie i zorganizowanie czasu dla 60 uczestników placówek wsparcia dziennego.

Wartość całkowita projektu: 1 866 869,00

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 666 369,00

Wartość dofinansowania: 1 583 050,55