Poszukujemy kierowników i wychowawców w świetlicach!

  „Związek  Harcerstwa  Polskiego  Chorągiew  Śląska” –  jest  realizatorem    projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-07DE/16-004 pn. Włącz się ! Twoje działanie to aktywne i ciekawe życie.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet IX Włączenie społeczne.

  Celem projektu jest otwarcie się na młodego człowieka, pomoc  dzieciom w wieku szkolnym w rozwijaniu ich umiejętności poprzez udostępnienie usług społecznych. Zapobieganie ubóstwu, wykluczeniu i niedostosowaniu społecznemu, a co za tym idzie umożliwienie uczestnictwa w zajęciach specjalistycznych, dokształcających, a także innych zorientowanych na racjonalne spędzaniu czasu wolnego w tym wyjścia na basen, wyjścia na ściankę wspinaczkową. Udział w spektaklach lub projekcjach filmowych w BCK, wyjazdach do Muzeum itp.. W ramach projektu otwartych zostanie 7 nowych placówek wsparcia dziennego, a jedna rozszerzy ofertę w połączeniu z nowymi miejscami. Placówki będą uruchomione  w kilku dzielnicach miasta  Bytomia,  przy Szkołach Podstawowych nr 5, 21, 23, 28, 33, 44, 51 oraz przy KH ZHP Bytom.

W związku z powyższym Komenda Hufca ZHP Bytom ogłasza zapytania ofertowe na stanowiska:

  • Koordynator/ Koordynatorka projektu;

  • Kierownik/ Kierowniczka placówki wsparcia dziennego;

  • Wychowawca placówki wsparcia dziennego.

Więcej informacji na temat aktualnie prowadzonych zapytań ofertowych można znaleźć tutaj.